يکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
هلدینگ انرژی صندوق بازنشستگی كشوري در راستاي كسب سود مناسب، حضور فعال در صنايع داراي مزيت نسبي در كشور را در اولويت فعاليت‌هاي خود قرار داده است. بر اين اساس و با توجه به بهره مندي كشورمان از منابع غني نفت و گاز و معادن مختلف و نيز دانش مناسب در اين صنايع، سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمی، صنايع معدني در اولويت فعاليت‌هاي سرمايه گذاري این شرکت قرار گرفته و خوشبختانه با بهره گيری از مديريت هوشمند و مدبرانه، این شرکت توانسته است موقعيت‌های مناسبی را شناسايی و در آن‌ها سرمايه گذاری نمايد.
اخبار