پیام مدیر عامل

برآنیم تا در این دوره از مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با رعایت اصول حرفه ای، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم گیری، نظارت و پایش بر فرآیندها، تحلیل های مبتنی بر سناریو، دانش و روندهای اقتصادی، تبیین مسئولیت ها، تعیین معیارهای ارزیابی و شاخص های کلیدی عملکرد و هم افزایی ارکان و شبکه ی همکاران و ارتقاء همکاری های درون شبکه ای و آینده ‌پژوهی در توسعه سبد دارایی ها و محصولات، منجر به حفظ و توسعه سرمایه‌گذاری های مولد و پایدار در راستای حداکثرسازی منافع ذینفعان و سهامداران گردیم.

با ما در ارتباط باشید