سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

تاریخ تاسیس 1355/10/12 حوزه فعالیت سرمایه گذاری شماره ثبت 27249
نوع شرکت سهامی عام سال مالی 06/31 وضعیت فعال

تاریخچه شرکت

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(شرکت اصلی)وشرکت های فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در تاریخ 09/10/1355 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طبق شماره 27249 مورخ 12/10/1355 و به شناسه ملی 10100727160 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

ماموریت

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا طبق بند3 اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و واحد های تولیدی و خرید و فروش سهام شرکتها و شرکت های فرعی آن در زمینه تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، انعقاد قرارداد های تجاری و صنعتی با شرکتهای خارجی و داخلی ، وارداتو صادرات کالاهای مجازو همچنین خرید و فروش سهام کلیه شرکتها و اوراق مشارکت می باشد.

ترکیب سهامداری

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
گروه سرمایه گذاری سایپا 3115412802 39/1
صندوق بازنشستگی کشوری 643198065 7/3
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 580508818 8
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 1259499186 15/82
سرمایه گذاری استانی 169649934 2/13
سایر 2191731195 27/26

آدرس و تماس

آدرس

تهران - خیابان شریعتی، خیابان دستگردی، شماره 162

تلفن

021-22262181
www.renainvestment.com