اعضای هیات مدیره

.
نام:  محسن بازارنوی
سمت: مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: صندوق بازنشستگی کشوری
نام:  محمد مهدی نواب مطلق
سمت: رئیس هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: دکتری
نام عضو حقوقی هیات مدیره: خدمات گستر صبا انرژی
نام:  محمدرضا معتمدی
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: دکتری
نام عضو حقوقی هیات مدیره: آزادراه امیرکبیر
نام:  حجت‌ اله اسماعیلی
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری