اعضای هیات مدیره

نام:  محمد ابراهیمی
سمت: رئیس هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: خدمات گستر صبا انرژی
.
نام:  محسن بازارنوی
سمت: نایب رییس هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: صندوق بازنشستگی کشوری
نام:  محمدرضا معتمدی
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: دکتری
نام عضو حقوقی هیات مدیره: آزادراه امیرکبیر
نام:  سیدمحمد حسینی
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
نام:  سیدعلی رئیس‌زاده
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: دکتری
نام عضو حقوقی هیات مدیره: سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا