اعضای هیات مدیره

نام:  عبدالکریم پهلوانی
سمت: رییس هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: دکتری
نام عضو حقوقی هیات مدیره: سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا
نام:  علیرضا زمان‌پور
سمت:  مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: دکتری
نام عضو حقوقی هیات مدیره: صندوق بازنشستگی کشوری
نام:  سیدمحمد حسینی
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
نام:  مهدی مهرداد
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: دکتری
نام عضو حقوقی هیات مدیره: خدمات‌گستر صبا انرژی