اعضای هیات مدیره

نام:  سیدعلی رئیس‌زاده
سمت: رییس عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: دکتری
نام عضو حقوقی هیات مدیره: سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا
نام:  محمد ابراهیمی
سمت: مدیرعامل  نائیب‌رییس هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: خدمات‌گستر صبا انرژی
.
نام:  محسن بازارنوی
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: صندوق بازنشستگی کشوری
نام:  علی افشین
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: آزادراه امیرکبیر
نام:  سیدمحمد حسینی
سمت: عضو هیأت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
نام عضو حقوقی هیات مدیره: بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری